Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
  Historien om den gradvise og kontrollerede yderligere åbning af sundhedssektoren herunder offentlig og privat tandpleje


Sundhedsstyrelsen udsendte den 13. april 2020 en plan for at øge aktiviteterne i sundhedsvæsnet. Denne plan var primært rettet mod almen lægepraksis, speciallægepraksis samt offentlige og private sygehuse.

ATO henvendte sig til sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og de politiske partiers sundhedspolitiske ordførere den 14. april 2020 med et forslag til gradvist at øge aktiviteterne på både det offentlige og det private tandplejes område. ATO’s Hovedbestyrelse orienterede medlemmerne i en ATO-mail, hvor henvendelsen blev gengivet.

ATO’s hovedpointe i det rejste forslag var, at den gradvise genåbning af tandplejen med tætte og længerevarende kontakter skulle kunne rummes inden for den risikovurdering af epidemiens udvikling som udtrykt i SSI’s modeller.   

Regeringen besluttede den 17. april 2020 efter forhandling med Folketingets partier og efter rådgivning fra Sundhedsmyndighederne (se nedenfor) at øge aktiviteterne i hele sundhedsvæsnet herunder offentlig og privat tandpleje med udgangspunkt i planen fra 13. april 2020. Beslutningen den 17. april 2020 fik følgende ordlyd:
”Sundhedsstyrelsen har den 13. april offentliggjort en faglig plan for omstilling og gradvist øget aktivitet i sundhedsvæsenet, herunder praksissektoren bredt set og private hospitaler. 
Sundhedsstyrelsen påtænker, at den øvrige praksissektor udover almen praksis og speciallægepraksis, samt private hospitaler, kan begynde at øge aktiviteten frem mod mere van-ligt niveau fra mandag d. 20. april 2020, under fortsat forudsætning om smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet. 
Den øvrige praksissektor samt andre private sundhedsaktører dækker bl.a. over: 
Fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, osteopater, kliniske diætister, fodterapeuter, optikere, psykologer, tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere, høreområdet samt private hospitaler og klinikker 

Det bemærkes, at der inden for grupperne kan være en større eller mindre del af offentlige ansatte. Eksempelvis er stor del af ergoterapeuterne offentlige ansatte.”


ATO modtog den 17. april 2020 et udkast til SST’s retningslinjer for en gradvis genåbning af tandplejen i en hurtig høring, der kun gav mulighed for en konsultation af en mindre kreds af medlemmer. 

De endelige retningslinjer for offentlig og privat tandpleje blev offentliggjort af SST den 18. april 2020 og blev straks distribueret med ATO mail til ATO’s medlemmer. 

Retningslinjerne blev allerede opdateret den 22. april 2020 på grundlag af de nye retningslinjer af 21. april 2020 for testregimet i Danmark. Det bliver nu muligt for tandlæger fra at ordinere test for borgere, der skal til tandpleje. Testmuligheden skal være implementeret senest 27. april 2020. De opdaterede retningslinjer for såvel det opdaterede testregime og de heraf afledte opdateringer af retningslinjerne for tandplejen er udsendt til ATO’s medlemmer.

Åbningen betyder ikke, at tandpleje kan varetages som før coronaepidemien!

Sundhedsstyrelsens nye retningslinje om en gradvis og kontrolleret genåbning indeholder fortsat en række krav og anbefalinger f.eks.:

Tandpleje
Omfanget af alle sædvanlige tandplejeindsatser skal gradvist øges
ATO’s Hovedbestyrelse tolker det således, at der indledningsvist åbnes for borgere i det røde spor, herefter i det gule spor og afslutningsvis borgere i det grønne spor. Tandreguleringsarbejdet prioriteres efter tilsvarende risikobaserede kriterier. Hastigheden med hvilken der åbnes vil afhænge af den enkelte tandplejes mulighed for at opfylde øvrige kriterier for den gradvise yderligere åbning.

Der skal foretages en konkret og individuel tandplejefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats

ATO’s Hovedbestyrelse tolker det således, at der som supplement til den hidtidige telefoniske visitation af borgere, der har kontaktet tandplejen for eventuel behandling, nu kan foretages indkaldelse af borgere til undersøgelse, kontrol og om nødvendigt behandling forudsat det sker på baggrund af en konkret og individuel tandplejefaglig vurdering f.eks. på baggrund af den journaliserede historik om borgerens tandsundhed / tandsygdom eller tandreguleringsbehov jf. ovennævnte prioriteringsrækkefølge. Indkaldelse vil kunne ske skriftligt med oplysning om at borgeren skal være smittefri ved det aftalte fremmøde. Indkaldelse vil ligeledes kunne ske telefonisk. Det vil ikke være tilladt, at borgeren selv booker tider i elektroniske booking systemer.

Booking
Der skal bookes med luft mellem patienterne, så der ikke sker en ophobning af patienter i venteværelse
ATO’s Hovedbestyrelse tolker det således, at der i venteværelser skal kunne opretholdes den foreskrevne afstand mellem de ventende 

Borgerne
Borgere med symptomer på COVID-19 eller med konstateret COVID-19 må ikke modtages til behandling i hverken offentlig eller privat tandpleje, men skal afvente til de har været symptomfri i 48 timer subsidiært henvises til hospital, hvis behandling er kritisk.
Der skal fortsat skiltes på indgangsdøre med, at borgere med symptomer på COVID-19 eller konstateret smitte ikke har adgang til klinikken. Borgere, der ikke er symptomfri skal derfor afvises.
Borgere i risikogrupperne skal have særlig opmærksomhed og må ikke planlægges til undersøgelse eller behandling i klinikrum, der umiddelbart forinden har været anvendt til aerosolproducerende procedurer. 

Lokaler
Venteværelser skal ryddes for magasiner, legetøj m.v. og siddepladser skal adskilles så afstande kan holdes. Adgang til håndsprit. Rengøring og desinfektion af kontaktflader skal udføres jævnligt og i øvrigt skal NIF for tandklinikker følges. Plakaten ”Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre skal være ophængt i venterum m.v.

Medarbejdere
Medarbejdere med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme eller sendes hjem og må først møde på arbejde, når de har været symptomfri i 48 timer.
Der skal fortsat tages hensyn til medarbejdere i risikogrupperne jf. Sundhedsstyrelsens notat  ​
 
Værnemidler
Forudsætningen for de øgede aktiviteter er, at de i notatet foreskrevne værnemidler er til stede. Som udgangspunkt er dette de i NIR for tandplejen beskrevne visir / beskyttelsesbriller, engangshandsker, kirurgisk mundbind type II og engangsforklæder ved aerosoldannende procedurer / skift af klinikbeklædning


Testregimet
For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter ved aerosolgenererende procedurer eller andre procedurer, som vurderes at udgøre en særlig risiko ved indsatser i tandplejen, kan der i disse situationer, efter konkret aftale, ordineres en test for SARS-CoV-2 forud for proceduren. 

Testen kan ordineres af den tandlæge eller tandplejer, der skal udføre proceduren.

ATO’s Hovedbestyrelse har tolket bestemmelserne således, at det nye testregime er en mulighed, der kan indgå i den individuelle tandlægefaglige vurdering. På denne baggrund har ATO forespurgt Sundhedsstyrelsen, hvilke lægefaglige begrundelser, der er for en udvælgelse af de asymptomatiske borgere (børn og voksne), der bør eller med fordel kan testes forud for iværksættelse af aerosoldannende procedurer. ATO har endvidere anmodet om at få svar på, hvordan tandlægen helt praktisk ”ordinerer” en test af en borger. ATO har endnu ikke fået svar på henvendelsen. 

ATO’s Hovedbestyrelse er af den opfattelse, at den yderligere åbning af tandplejen skal ske i et tempo, der sikrer såvel borgere som medarbejdere bedst muligt mod smitte. Uagtet at tandplejen skal opfylde de opstillede sundhedsfaglige retningslinjer, så må det forventes, at tandplejen kommer til at bidrage til, at smittetrykket i Danmark øges.   

ATO’s Hovedbestyrelse håber, at man i hver enkelt offentlig og privat klinik finder gode løsninger for den yderligere åbning af Danmark og ønsker god arbejdslyst

ATO’s Hovedbestyrelse

23. april 2020
 ​