Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
 


Status efter sommeren 

 
Velkommen retur efter overstået sommerferie. Vi håber, at I på trods af kulde, regn og blæst i det meste af juli måned i Danmark har fået ladt batterierne op til at tage fat igen. Det bliver et år med masser af udfordringer. 
 
Først et stort tillykke til de nye kandidater med at have afsluttet uddannelsen til tandlæge. Det bliver et tillykke på afstand i bedste coronastil. Vi glæder os til at byde jer velkommen på arbejdsmarkedet, hvor der er god brug for jer i en tid med tandlægemangel. At være ny på arbejdsmarkedet kan give anledning til mange spørgsmål, særligt om løn og ansættelsesforhold. ATO er parat til at hjælpe dig godt på vej i dit arbejdsliv, og vi har siden vores virtuelle møde på snart kandidatdagen i april allerede været i kontakt med mange af jer i forbindelse med ansættelser i privat tandlægepraksis eller kommunal tandpleje.
 
Også et stort tillykke til de 199 nye tandlægestuderende, der er optaget på uddannelserne i København (112) og Aarhus (87). I ATO er vi glade for det meroptag, som nu er en realitet efter foreningens vedholdende pres gennem ti år på de mange uddannelses- og forskningsministre, der har været i perioden. Meroptaget på ca. 25 er et skridt i den rigtige retning.
 
Tandlægefaget går ind i en tid med forandringer. ATO’s hovedbestyrelse vil arbejde for, at det bliver forandringer til det bedre med mere lighed i tandsundhed for de tandplejemidler, som finansieres af de offentlige kasser.
 
I den kommunale tandpleje skal de nye bestemmelser om social tandpleje implementeres. Det giver en række udfordringer at omsætte de politiske intentioner og forventninger til det sociale tandplejetilbud, til det tandplejefaglige tilbud, som det bliver muligt at etablere dels inden for den økonomiske ramme, der er afsat til formålet, dels inden for de overenskomstmæssige rammer for tandplejepersonalet. Der skal findes praktiske løsninger på nye afgrænsningsproblemer mellem de forskellige ordninger, og der skal etableres en praksis i forhold til hvilke ydelser, der skal og kan dækkes i den sociale tandpleje i forhold til de øvrige kommunale voksentandplejeordninger og de kommunale tilskudsordninger.
 
I ATO ser vi det nye tilbud om social tandpleje som et skridt på vejen i forhold til at opnå mere lighed i tandsundhed. I ATO havde vi dog gerne set en egentlig reform med etablering af et kommunalt voksentandplejetilbud, der omfatter alle de borgere, som i dag kan få hel eller delvis kommunal finansiering af tandpleje (omsorgstandpleje, specialtandpleje, social tandpleje og tilskudstandpleje efter lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension eller sundhedslovens § 135). En reform, der samtidig kunne medvirke til at fjerne afgrænsningsproblemerne mellem de forskellige tilbud ved at skabe ensartede egenbetalingsvilkår og en mere ensartet indholdsbeskrivelse af det sundhedsfremmende, forebyggende og om nødvendigt behandlende tandplejetilbud, som det offentlige stiller til rådighed for borgerne.
 
Da efteråret formentlig bringer drøftelserne om en ny model for voksentandplejen på banen igen, er der fortsat håb om en reform, der kan skabe et samlet kommunalt voksentandplejetilbud og genetablere et aftalebaseret voksentandplejesystem med en incitamentstruktur, der kan skabe tilslutning fra de mange voksne, der i dag ikke benytter sig af regelmæssig tandpleje (formentlig omkring 40 % af voksenbefolkningen*), og herved skabe mere lighed i tandsundhed.
 
Efteråret skal også bruges på at etablere en revideret journaliseringsbekendtgørelse med tilhørende sektorspecifikke vejledninger. Dette arbejde er et led i de tillidsskabende initiativer, der blev igangsat som udløber af den såkaldte Svendborg-sag. Styrelsen for Patientsikkerhed afholder workshop med interessenterne i slutningen af august, hvor arbejdsgruppens 21 anbefalinger bl.a. skal diskuteres. Her er ATO med. 
 
Der var planlagt en evaluering af det risikobaserede tilsyn i 2020. Denne evaluering må pga. coronapandemien formentlig udskydes til 2021 eller senere afhængig af epidemiens udvikling i Danmark. 
 
Covid-19 vil fortsat være på dagsordenen en rum tid endnu. Efter nedlukningen og den gradvise genåbning mod normal drift vil de kommunale tandplejer stå med borgere, der ikke har fået det sædvanlige tandplejetilbud, som de efter sundhedsloven og det konkrete kommunale serviceniveau har haft ret til. Der vil fortsat være restriktioner og krav til udførelse af tandpleje, der gør, at driften og patientflowet ikke kan blive helt normaliseret i forhold til før coronapandemien. Coronapandemien må betragtes som en force majeure situation, og det handler derfor fortsat om at prioritere indsatsen og benytte sig af metoder, der mindsker presset på stoletimer.
 
De private tandklinikker står med en patientgruppe, der har udskudt ikke nødvendig tandbehandling. Der må derfor forventes et øget arbejdspres for at imødekomme patienternes behov og ønsker.  
 
I ATO havde vi en forventning til, at OK 21 ville blive udskudt ved en forlængelse af overenskomsterne med et år. Beklageligvis kunne der på lønmodtagerside ikke opnås enighed om dette, da pædagoger og sygeplejersker ikke ønskede dette. Vi skal derfor gennemføre OK 21 på et grundlag, der er udfordrende for de akademiske foreninger. Udfordringerne består både i den vanskelige økonomiske situation som landet befinder sig i med fald i BNP som følge af svigtende afsætning på eksportmarkederne og fald i omsætning særligt på turist- og oplevelsesøkonomien, stigende arbejdsløshed og store hjælpepakker, der skal finansieres, men også i den herskende uenighed blandt lønmodtagerorganisationerne om, hvordan de få midler, der måtte være til stede, skal fordeles. Enigheden og musketéreden fra OK 18 er afløst af intern uenighed blandt lønmodtagerorganisationerne – en uenighed som næppe kan bilægges inden forhandlingerne skal påbegyndes. 
 
Vi glæder os til fortsat at samarbejde med jer om de nye udfordringer og de nye muligheder i det danske tandplejesystem. 
 
ATO’s Hovedbestyrelse


* Momentum - Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold af Bodil Helbech Hansen 24. november 2014 . Link til analysen på KL’s hjemmeside 

​20. august 2020
​​