Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Leder 
 


Omsorgstandplejen, der blev glemt!

 
Det er nu fire et halvt år siden at Sundhedsstyrelsen offentliggjorde rapporten Modernisering af omsorgstandplejen – Anbefalinger for en styrket forebyggelse, behandling visitation og organisering.
 
Rapporten blev udarbejdet som en del af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen (S, SF og R) og Enhedslisten. I finanslovsaftalen for 2013 anføres:
 
”Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at der gennemføres et serviceeftersyn af sundhedslovens krav til indholdet af den kommunale omsorgstandpleje med henblik på, at de relevante målgrupper benytter ordningen, samt at undersøge behovet for at brugerne får behandling ved en klinik frem for i hjemmet.”
 
Rapporten giver en lang række anbefalinger inden for fem hovedområder:

1. Visitation
2. Forebyggelse
3. Behandling
4. Sammenlægning af omsorgstandpleje og specialtandpleje til en ordning
5. Registrering af sundhedsdata (SCOR)
 
Efterlevelse af anbefalingerne påhviler forskellige aktører. Det er således kommunerne, der skal sikre, at de primære anbefalinger vedrørende visitation, forebyggelse og behandling gennemføres, mens det er Folketinget der skal skabe grundlaget for en sammenskrivning af omsorgstandplejen og specialtandplejen og nu socialtandplejen til en kommunal voksentandplejeordning. Endelig er det Sundhedsministeriet/ Sundhedsstyrelsen, der skal skabe grundlaget for dataindberetning til SCOR- databasen.
 
Det er Hovedbestyrelsens umiddelbare opfattelse, at der på visitationsområdet ikke er sket væsentlige ændringer, der har ført til, at en større andel af målgruppen inkluderes i omsorgstandplejetilbuddet. 

Hovedbestyrelsen er mere optimistisk i forhold til, at der på det forebyggende område er sket forbedringer, idet mange kommuner har haft fokus på denne del af anbefalingerne. Der kan være sket forbedringer på det behandlingsmæssige område, men det er dog usikkert, i hvilket omfang forbedringerne er slået igennem. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse for at få et klarere billede af, hvordan anbefalingerne efterleves på det kommunale område.
 
Resultatet af undersøgelsen vil vi bruge til at kvalificere en eventuel kritik, så omsorgstandplejen bliver et tidssvarende tandplejetilbud til alle i målgruppen, og at mundhygiejne bliver en fast del af den personlige plejeplan for alle de borgere, der har behov for hjælp til dette som forudsat i finanslovsaftalen tilbage i 2013.
 
Sammenlægningen af omsorgs- og specialtandplejen og nu socialtandplejen til en kommunal voksentandplejeordning kommer forhåbentlig til at indgå i det kommende arbejde med en nyordning på voksentandplejeområdet mens etablering af dataindsamling via SCOR-indberetninger burde være en naturlig opfølgning fra Sundhedsstyrelsen på deres egen rapport, hvor de netop anbefaler det. 
 
ATO’s Hovedbestyrelse

14. april 2021​