Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Leder 
 

Kommunalt tandplejetilbud til 18 – 25- årige forventes at komme til at indgå i finanslovsforhandlingerne


Enhedslisten har på sit sommergruppemøde præsenteret et finanslovsforslag om udvidelse af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud med de 18–25- årige. Enhedslisten skriver bl.a.: ”Vi går til finanslovsforhandlingerne med en klar vision om at gøre tandlægen gratis. Vi begynder med et krav om at indføre gratis, kommunal tandpleje for unge fra 18-25 år. Det er første skridt i en udvidelse af vores velfærd, så den hjælper flere almindelige mennesker.” 
Enhedslisten angiver i sin begrundelse bl.a.: ”Siden etableringen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje er tandsundheden for børn og unge forbedret markant. Der er dog fortsat problemer med danskernes tandsundhed. Især uden for den kommunale behandling. Et af de største problemer er, at vi taber mennesker i overgangen fra den kommunale børne- og ungetandpleje til voksentandplejen, som er meget dyr.”

ATO finder Enhedslistens forslag meget positivt, og forslaget er helt i overensstemmelse med ATO’s langsigtede sundhedspolitiske mål. Forslaget er dog problematisk og vil på nuværende tidspunkt ikke kunne implementeres.

Dette skal først og fremmest ses i lyset af den konstaterede mangel på tandlæger og andet tandplejepersonale. 

ATO har siden 2010 efterspurgt et øget optag på tandlægeuddannelserne og gjort skiftende uddannelsesministre og sundhedsordførere opmærksom på problemstillingen. Sundhedsstyrelsen har i den seneste prognoserapport - Tandplejeprognose 2018-2040 - anført:
”Det vurderes, at der fremover formentligt vil være det samme behov for tandlæger som i dag. På nuværende tidspunkt opleves der i store dele af landet udfordringer med at besætte ledige stillinger. Såfremt udbuddet af tandlæger ikke øges, eller der ikke foretages en yderligere opgaveflytning i tandplejen, vil der opleves tiltagende udfordringer med at rekruttere tandlæger i hele landet.”

Sundhedsstyrelsen opgør senere i prognoserapporten, at der i Danmark er 74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere (2018), hvilket er det niveau Sundhedsstyrelsen vurderer skal opretholdes.

Ud fra Tandplejeprognose 2018 -2040 – Udbuddet af personale i tandplejen, Sundhedsstyrelsen april 2019 og tidligere prognoser samt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning kan antallet af tandlæger pr. 100.000 indbyggere beregnes: 

2006​ 2018​ ​2030 ​2040
​Antal tandlæger ​5.147 ​4.260 ​3.905
3.975*
​4.070
4.280*
Befolkning ​5.427.000 ​5.781.190 ​6.109.086 ​6.296.226
Tandlæger
pr. 100.000 indbyggere
​94,8 ​73,7 ​63,9
(65,1 %)*
​64,6
(68,0 %)*
 * Tallene baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefaling, hvor der optages 200 tandlægestuderende fra 2020 og uddannes 140 tandlæger om året fra 2025. Finanslov 2020 og finanslovsforslag 2021 arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen anbefaling.

Sundhedsstyrelsens anbefaling om et optag på 200 tandlægestuderende pr. år blev implementeret af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der i dimensioneringsplanen for tandlægestudiet fastlagde et optagelsestal fra 2020 og fremefter på 200 fordelt med 115 i København og 85 i Aarhus. Det var et skridt i den rigtige retning, men fortsat ikke tilstrækkeligt til at nå Sundhedsstyrelsens vurdering om et behov på 74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere. I 2021 er optaget overraskende nok kun på 185 (100 i København og 85 i Aarhus) – en problemstilling som er rejst over for den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen for at sikre at dimensioneringsplanen overholdes. Du kan se henvendelsen her.​​

Det er med stor beklagelse, at vi i ATO må konstatere, at der ikke er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tandlæger og andet tandplejepersonale i en tid, hvor der synes at være politisk vilje til at skabe mere lighed i tandsundhed gennem forbedrede tandplejetilbud.

I ATO efterlyser vi derfor en langsigtet, sammenhængende og fuldt finansieret plan med bred politisk opbakning til udvikling af tandplejetilbud til borgerne. En plan, der kan implementeres trinvist, for at bringe tidsmæssig balance mellem udbuddet af tandplejepersonale og udrulningen af de politiske ønsker til udbygningen af fremtidens tandplejetilbud. En plan, der skal sikre mere lighed i tandsundhed og mest mulig tandsundhed for de offentlige tandplejemidler.

Det første element i en trinvis udbygning af nye tandplejetilbud til borgerne er at få uddannet flere tandlæger og andet tandplejepersonale, der kan løfte såvel de eksisterende som nye kommende tandplejetilbud.

I takt med, at udbuddet af tandplejepersonale øges, kan der ske en indfasning af de politiske ønsker om f.eks. et nyt kommunalt tandplejetilbud til de unge 18-25 årige.

Indfasningen kunne indledes med de 15-20 procent af en årgang med den dårligste tandsundhed (ud fra valgte parametre i SCOR) og med en årgang af gangen, som det skete ved implementeringen af det lovfastsatte vederlagsfri kommunale børne- og ungdomstandplejetilbud og herefter udbygges til hele ungdomsårgange i takt med, at der uddannes tandplejepersonale til at løfte opgaverne. 

ATO og ATO’s medlemmer vil rigtig gerne medvirke til at udvikle nye tandplejetilbud, der sikrer mere lighed i tandsundhed og mere tandsundhed for de offentlige tandplejemidler, men det giver kun mening, hvis der er kompetent tandplejepersonale til at løfte de opgaver, som samfundet ønsker vi skal løse.

ATO’s Hovedbestyrelse​

25. august 2021