Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder


Generalforsamling 2022

Fire nedslagspunkter
Hovedbestyrelsens beretning og den øvrige dagsorden for generalforsamlingen i ATO åbner op for diskussion af en lang række forskellige problemstillinger. Blandt de mange emner har vi i hovedbestyrelsen valgt fire nedslagspunkter 
Frivillige
Statsministeren startede sin åbningstale med at takke tre afgående folketingsmedlemmer. Vi kunne på generalforsamlingen på samme måde takke tre afgående hovedbestyrelsesmedlemmer og flere af ATO’s udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer, der gennem deres frivillige indsats har bidraget til fællesskabet. 

I modsætning til statsministeren kunne vi også sige velkommen til de nye hovedbestyrelsesmedlemmer, og vi vil i nær fremtid kunne byde de nye frivillige, der nu vil bidrage i udvalg og i arbejdsgrupper, velkommen til arbejdet. I ATO har vi brug for, at medlemmerne bidrager for at sikre, at vi i vores fællesskab hele tiden har den tætte kontakt til virkelighedens tandlægeverden, så ATO’s politikudvikling, medlemsservice m.v. afspejler medlemmernes holdninger, ønsker og behov. 
Hovedbestyrelsen vil gerne opfordre tandplejens ledere til selv at bidrage, men også til at skabe tid og rum for, at de ansatte tandlæger får mulighed for at deltage med deres bidrag som frivillige i vores fællesskab, så vi i det frivillige arbejde kan afspejle diversiteten i medlemsskaren.

Samarbejde
Tandlægeforeningen udsendte i efteråret 2021 følere i forhold til en fusion. ATO foreslog i den anledning at etablere en forening efter lægeforeningsmodellen et samarbejde mellem selvstændige foreninger, der repræsenterer de forskellige medlemsgrupperinger, og samarbejder om det, de selvstændige foreninger kan blive enige om). TF’s svar på dette udspil var:

”Vi har vendt jeres forslag til en forening for alle tandlæger på vores sidste hovedbestyrelsesmøde. Vores vision er en enhedsforening for alle tandlæger og forslaget om en lægeforeningslignende forening, mener vi ikke rummer denne vision. Så derfor synes vi, at vi skal fortsætte det, vi er gode til nemlig samarbejde om udvalgte emner og lægge tanken om en fusion/ny forening på hylden.”
Hovedbestyrelsen lagde derfor op til en diskussion af en formaliseret politisk samarbejdsmodel med deltagelse af de tandlægeorganisationer, der måtte ønske det, til behandling af de emner, som der kunne opnås enighed om blandt de deltagende organisationer. 
Generalforsamlingen gav sin tilslutning til, at Hovedbestyrelsen kunne arbejde videre med en sådan model.

Økonomi
I betragtning af den usikre økonomiske situation med høj inflation og deraf følgende prisstigninger foreslog Hovedbestyrelsen at fastholde kontingentet uændret i de kommende to år. Konsekvensen var et budgetteret underskud, der kunne dækkes ind af træk på formuen. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag i forventning om, at den økonomiske situation var stabiliseret i 2024.


Gruppeliv
PFA har meddelt, at ATO’s obligatoriske gruppelivsordning omlægges pr. 1. januar 2023. Dækningen forhøjes til 500.000 kr. for alle dvs., at aldersreduktionen af dækningssummen fjernes. Prisen de kommende to år er fastsat til 536 kr. årligt svarende til 134 kr. pr. kvartal mod de nuværende 125. kr. pr. kvartal eller 500 kr. årligt. PFA overtager pr. 1. januar 2023 den fulde forsikringsrisiko i forhold til dækning. (I den nuværende ordning føres der et risikoregnskab, i det ATO bærer risikoen, hvis der i tandlægegruppen er en overdødelighed med større dækninger end forudset, men til gengæld modtager en risikobonus, såfremt der viser sig en underdødelighed i tandlægegruppen. ATO har en særlig del af formuen afsat til afdækning af denne risiko).

Gruppelivsordningen, der forudsætter kollektivt medlemskab, har været en obligatorisk del af ATO-medlemskabet siden 1986. I forbindelse med den senere etablerede overenskomstmæssige pensionsordning i PFA (1994) er der etableret dødsfaldsdækning i denne ordning. Det gælder også den senere etablerede pensionsordning for privat ansatte medlemmer af ATO. Gruppelivsordningen kan opretholdes indtil 67. år så længe ATO indbetaler bidraget. Dødsfaldsdækningen i pensionsordningen forudsætter, at der indbetales til pensionsordningen dvs. at man er erhvervsaktiv på arbejdsmarkedet, og dækningen ophører senest ved 67. år
Ændringerne i gruppelivsordningen fik Hovedbestyrelsen til at overveje om medlemmerne fortsat fandt, at den obligatoriske gruppelivsordning var et medlemsgode, eller om medlemmerne fandt, at de på tilfredsstillende måde kunne dække sig ind gennem pensionsordningerne. Da en eventuel ændring ville kræve en vedtægtsændring, så var der god tid til en medlemsdebat.
På generalforsamlingen fandt de fremmødte, at det var et spørgsmål, som alle medlemmer skulle tage stilling til på et oplyst grundlag, og at hovedbestyrelsen måtte tilrettelægge en proces, der sikrede dette. 

Hovedbestyrelsen i ATO

12. oktober 2022