Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Forhandlingsrådet

 

Forhandlingsrådet er nedsat i henhold til vedtægterne for ATO:

 

 

 

§ 7. Forhandlingsrådet

Stk. 1. Forhandlingsrådet består af forhandlingsudvalget, to repræsentanter for hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse.

Stk. 2. Ved afstemninger i forhandlingsrådet tillægges hver lokalforening stemmevægt på baggrund af antallet af aktive medlemmer i den pågældende lokalforening.

Stk. 3. Forhandlingsrådet har til opgave:

• at udpege to af forhandlingsudvalgets fire medlemmer

• at træffe beslutning om opsigelse af aftale og overenskomst

• at fastsætte forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget

• at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår

• at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling

• at godkende indgåelse af økonomiske forpligtelser jf. § 12, stk. 2.

Stk. 4. Forhandlingsrådet træffer beslutning ved almindeligt flertal.

Stk. 5. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende de kollektive aftaler og overenskomster gennemføres ved urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer i henhold til § 2, stk. 2. Forslaget er vedtaget, såfremt halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningerne er kun bindende såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede har stemt enten for eller imod forslaget. Såfremt det er mindre end 1/3 af de stemmeberettigede, der enten har stemt for eller imod forslaget, er det forhandlingsrådet, der træffer beslutning vedrørende godkendelsen.

Stk. 6. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende lønforhold for enkeltmedlemmer kan delegeres til andre foreningsorganer, eksempelvis forhandlingsudvalget, lokalforeningsbestyrelser eller tillidsrepræsentanter.

Stk. 7. Forhandlingsrådet kan i enkeltsager delegere sin kompetence i medfør af stk. 3 til hovedbestyrelsen.

Stk. 8. Forhandlingsudvalget indkalder forhandlingsrådet efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Derudover skal forhandlingsrådet indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom.

Stk. 9. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i forhandlingsrådet og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse.

Du kan se dagsorden og deltagerliste samt referat fra seneste møde ved at følge link i boksen til højre.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem