Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organisation

Formål

ATO er en demokratisk organisation, der er uafhængig af partipolitiske interesser. Det er organisationens formål at varetage offentligt ansatte tandlægers interesser på følgende områder:
 
  • at sikre offentligt ansatte tandlæger de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår 

  • at sikre størst mulig indflydelse på den offentlige tandplejes rammevilkår så den offentlige tandpleje får fortsatte udviklingsmuligheder

  • at sikre den faglige udvikling gennem en forskning og uddannelse herunder efter- og videreuddannelse på højeste internationale niveau

 

Værdier

ATO forfølger sine mål på grundlag af følgende fælles værdigrundlag:

  • alle borgere i Danmark skal have adgang til et tandplejetilbud, der sikrer sunde tænder for alle (lige adgang til sundhedsydelser)

  • tandplejemidlerne skal anvendes på den måde, der giver mest tandsundhed for pengene (forebyggelse frem for helbredelse).

Organisation

ATO har til brug for udøvelse af interessevaretagelsen opbygget en organisation, der bygger på anerkendte demokratiske principper:

  • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert andet år i lige årstal. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer har kompetence til og ansvar for:

  • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for foreningens indsats
  • Vedtægter og vedtægtsændringer
  • Økonomi ved godkendelse af regnskaber og fastlæggelse af budget og kontingent

  • Valg af formand, hovedbestyrelse samt intern og ekstern revisor

 

Hovedbestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingen, operationaliserer og gennemfører foreningens politik mellem generalforsamlingerne i overensstemmelse med givne retningslinjer.

Herudover kontrolleres, at foreningens sekretariat forvalter foreningens økonomi samt øvrige opgaver i overensstemmelse med givne retningslinjer

Fagpolitisk råd, der består af repræsentanter fra lokalforeningerne, indkaldes af hovedbestyrelsen i år, hvor der ikke er generalforsamling.

Fagpolitisk råd rådgiver hovedbestyrelsen om hvorvidt operationaliseringen af indsatsen på det faglige og det fagpolitiske område følger generalforsamlingens retningslinjer samt foreningens formål og værdier.

Forretningsudvalget varetager efter delegation fra Hovedbestyrelsen de daglige politiske opgaver og den daglige kontrol med foreningens driftsopgaver

Udvalgene og ad hoc grupperne nedsættes af hovedbestyrelsen til at løse specifikke opgaver for foreningen. Opgaverne delegeres i form af et kommissorium eller beskrives i forretningsorden for udvalget. Der er nedsat udvalg til planlægning af efteruddannelsesvirksomheden, til varetagelse af interesser på arbejdsmiljøområdet samt til indsamling og formidling af faglig viden.

Forhandlingsudvalget er sammensat af medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen og medlemmer udpeget af forhandlingsrådet.

Forhandlingsudvalget har særlige beføjelser, i det udvalget har kompetence til at føre de kollektive forhandlinger om medlemmernes overenskomster- og aftaler samt forestå interessevaretagelsen og politikfastlæggelsen på løn- og ansættelsesvilkårsområdet.

Stillingtagen til aftaler og overenskomster foregår ved urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Forhandlingsrådet, der sammensættes af repræsentanter fra de lokale foreninger, indkaldes af forhandlingsudvalget i år med kravsudtagelse samt i år med kollektive forhandlinger. 
 
Ud over at udpege medlemmer til forhandlingsudvalget, godkender rådet det mandat som forhandlingsudvalget går til de kollektive overenskomster med, ligesom rådet afgiver stemmevejledning til medlemmerne når et forhandlingsresultat foreligger.
 
Forhandlingsrådet rådgiver herudover forhandlingsudvalget ved operationalisering af politikker på løn- og ansættelsesvilkårsområdet
 
Chefforum, der sammensættes af lokale chefrepræsentanter, indkaldes af forhandlingsudvalget efter samme retningslinjer som forhandlingsrådet. Chefforum er rådgivende i forhold til forhandlingsråd og forhandlingsudvalg om chefernes løn- og ansættelsesvilkår.

Lokalforeningerne består af de medlemmer, der arbejder eller bor i lokalforeningens geografiske dækningsområde.
Lokalforeningerne afholder generalforsamling og vælger bestyrelser på samme måde som landsforeningen.

Lokalforeningen har til opgave at foranstalte lokale diskussioner af foreningens politik blandt lokalforeningens medlemmer for at klæde lokalforeningens repræsentanter i rådene på til at rådgive hovedbestyrelsen.
 
Lokalforeningerne tilrettelægger lokal faglig efteruddannelse samt tilrettelæggelse af sociale arrangementer for at styrke det lokale netværk blandt de offentligt ansatte tandlæger i lokalområderne.
 

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem