Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​ATO's erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet


Du kan blive omfattet af en erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet som medlem af ATO. Vi tilbyder forsikringen gennem PFA Pension i form af en integreret og arbejdsgiveradministreret pensions- og forsikringsordning. Som privat ansat skal du derfor have pensionsordningen indskrevet i din ansættelseskontrakt for at have dækning. Som kommunalt ansat tandlæge er du automatisk omfattet, da det er en del af din overenskomstansættelse.

Tandlægeforeningen tilbyder forsikringen gennem Danica Pension. Her får du et overblik over de væsentligste ligheder og forskelle mellem disse ordninger, når det handler om erhvervsudygtighed med faginvaliditet. Der er tale om et overblik, og det er væsentligt, at du gør dig bekendt med de detaljerede betingelser i ordningerne, før du tegner en pension- og forsikringsordning gennem ATO eller forsikringsordning gennem TF.


ATO's erhvervsudygtighedsforsikring
for privat ansatte​
Tandlægeforeningens erhvervsudygtighedsforsikring​
​Præmie​ ​Se skemaet nedenfor. Præmien stiger ikke med alderen. Præmien er fradragsberettiget ​Se skemaet nedenfor. Præmien stiger med alderen. Præmien er fradragsberettiget
Dækning​
​100.00 kr. - 500.000 kr.
Fuld udbetaling, hvis din erhvervsevne som tandlæge er nedsat med mindst 50 % samtidig med at din indtjeningsevne er nedsat med mindst 10 %.
​Grundmodul på 300.000 kr. med mulighed for tilvalg af moduler á 100.000 kr. op til en dækning på i alt 1.000.000 kr. årligt (skattepligtigt).
Mulighed for at nedsætte grundmodulet til 150.000 kr. Der er ingen begrænsing i forhold til aktuel årsløn.

Studerende og nyuddannede har alene grundmodulet. De nyuddannede har dog mulighed for at tegne tilvalgsmoduler.

​Halv udbetaling, hvis din erhvervsevne som tandlæge er nedsat med mindst 50 %. Der er intet krav om indtægtsnedgang i perioden med udbetaling for faginvaliditet.

Fuld udbetaling, hvis din erhvervsevne som tandlæge er nedsat med mindst 2/3. 
Der er intet krav om indtægtsnedgang i perioden med fuld udbetaling for faginvaliditet.
Undtagelser til dækning​
​For psykiske lidelser (bortset fra skizofreni og bipolar lidelse og andre kroniske psykoser) er dækningen begrænset til to år.
Udbetalingsperiode​
​Udbetalingsperioden er begrænset til fem år, hvis du er yngre end 55 år på skadestidspunktet.

Derefter vurderes fortsat udbetaling i forhold til den generelle erhvervsevne. Det vil sige, at udbetalingen kun fortsætter, hvis din generelle erhvervsevne, altså evnen til også at tage andre job end tandlæge, er nedsat med mindst 50 % samtidig med at din indtjeningsevne er nedsat med mindst 10 %.
​Udbetalingsperioden er begrænset til fem år, hvis du er yngre end 58 år på skadestidspunktet.

Derefter vurderes fortsat udbetaling i forhold til den generelle erhvervsevne. Det vil sige, at udbetalingen kun fortsætter, hvis din generelle erhvervsevne, altså evnen til også at tage andre job end tandlæge, er nedsat med mindst 50 %.
Ultimativt ophør af udbetaling​
​Forsikringen/udbetalingen ophører på det tidspunkt, hvor du er berettiget til folkepension. For en person der i 2020 er 30 år gammel, er den forventede pensionsalder 73 år. ​Forsikringen/udbetalingen ophører senest ved det fyldte 65. år. Hvis du er født før 1. januar 1957, ophører udbetalingen dog senest ved det fyldte 67. år.
Helbredserklæring og karensperiode​
​Kræver ikke helbreds-erklæring ved tegning.

Tre måneders karensperiode.
​Kræver helbredserklæring ved tegning. 

Seks måneders karensperiode.
Tegning
​Kan ikke tegnes særskilt men i kombination med pensionsordning.

Forsikringen er en del af en arbejdsgiveradministreret pensions- og forsikringsordning.
Kan tegnes særskilt.
​Obligatorisk ​Basisdækningen er obligatorisk for privat ansatte med mere end 15 timers ugentlig beskæftigelse i privat tandlægepraksis. ​Basisdækningen er obligatorisk for tandlæger ansat i privat tandlægepraksis, som er medlem af Tandlægeforeningen, som er under 60 år og har mere end 15 timers ugentlig beskæftigelse i privat tandlægepraksis.
​Forsikringsselskab ​PFA Pension ​Danica Pension
​Administrator ​PFA Pension ​TandlægeTryghed
 
Hvis du er privat ansat tandlæge skal du have indskrevet pensionsordningen i din ansættelseskontrakt. I de fleste ansættelseskontrakter er der et punkt, hvor pension kan vælges. 

Formuleringen i din kontrakt kunne være: 
”Som arbejdsgiveradministreret pensionsordning indbetales kr. ____ om måneden af den optjente månedsløn til PFA overenskomst nr. 82000. Pensionen indbetales samtidig med udbetaling af lønnen”. 

Mindstebeløbet er sat til 2000 kr. om måneden, så forsikringselementerne kan dækkes, og der fortsat er penge til pensionsdelen af ordningen. 

For medlemmer af ATO er ordningen obligatorisk, hvis medlemmet arbejder 15 timer eller mere i privat praksis.

Hvis du er i arbejde og kommer ud for sygdom eller ulykke, der fratager dig halvdelen af din erhvervsevne i alle erhverv, så vil du få en løbende udbetaling fra denne forsikring frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får din alderspension fra ordningen samt folkepension m.v. fra det offentlige. Hvis du som følge af sygdom eller ulykke mister halvdelen af din erhvervsevne som tandlæge (faginvaliditet) vil du få løbende udbetalinger i fem år med mindre du er fyldt 55 år, så får du de løbende udbetalinger frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får alderspension fra ordningen og din folkepension fra det offentlige. De fem år er tænkt til omskoling til andet erhverv, hvor du så kan oppebære en lønindkomst og indbetale til alderspension m.v.

Det er med ordningen sikret, at PFA i den periode, hvor du får udbetalt erhvervsudygtighed (hele perioden frem til alderspensionering) eller faginvaliditetsdækning (som udgangspunkt fem år medmindre du er fyldt 55 år), indbetaler et beløb til din alderspension svarende til det beløb du hidtil har betalt.
 
I ATO’s ordning koster forsikringen det samme livet igennem. Du får fuld dækning ved 50 % mistet erhvervsevne eller faginvaliditet.

I ATO's ordning i PFA betaler du som privat ansat følgende årlige beløb for forsikringsdækningen ud af indbetalingerne til pensionsordningen:
 
​Alder/dækning ​Dækning på 300.000 kr. ​Dækning på 400.000 kr. ​Dækning på 500.000 kr.
​Prisen du betaler er ens for alle, uanset alder ​10.380 kr. ​13.840 kr. ​17.300 kr.
 
Som privatansat får du som grunddækning 100.000 kr., men kan tegne op til 500.000 kr. pr. år dog højst svarende til 80 % af din forventede gennemsnitlige indkomst.

Pensionsordningen indeholder endvidere dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA forebygger. 

Du kan få yderligere oplysninger om ATO's ordning i PFA ved at kontakte: 

Sanne Bitsch, scs@pfa.dk, tlf. 39 17 55 57I Tandlægeforeningens ordning hos Danica Pension betaler du i 2020 følgende for forsikringsdækningen:

​Alder/dækning ​Dækning på 300.000 kr.  Dækning på 400.000 kr. ​ Dækning på 500.000 kr.​
0-34 år betaler du​ ​7.993 kr. ​10.658 kr. ​13.322 kr. 
35-39 år betaler du​ ​12.267 kr. 1​6.356 kr. ​20.445 kr.
40-49 år betaler du​ ​18.406 kr. ​24.541 kr. ​30.676 kr.
​50-64 år betaler du ​27.608 kr.  ​36.811 kr.  ​46.014 kr.
 

Hvis du er kommunalt ansat er du automatisk omfattet af pensionsordningen, der er en del af overenskomsten.
Du er på samme måde dækket af forsikringen for erhvervsudygtighed med faginvaliditet, dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA forebygger. Du kan læse mere om dækninger og valgmuligheder i Bittens pension og forsikringer

Hvis du er kommunalt ansat får du 50 % af din løn som grunddækning. 

Du kan tegne og betale for en dækning op til 80 % af din løn mod tilfredsstillende helbredserklæring.​

 
Februar 2021