Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO's Gruppelivsordning i PFA

 
ATO har i PFA Pension etableret en gruppelivsforsikring for sine medlemmer. Ordningen er obligatorisk for medlemmer, der er indmeldt efter 1. februar 1986.

 
Indmeldelse - nye medlemmer
Indmeldelse i ordningen finder sted straks ved indmeldelse i foreningen.
Antagelse til den fulde dækning ved død forudsætter, at det enkelte medlem ved tilmeldingen ikke søger, er indstillet til eller modtager offentlig helbredsbetinget førtidspension /invaliditetsydelse eller søger, er indstillet til eller godkendt til ansættelse i fleksjob.

 
Det enkelte medlem skal kun afgive erklæring om ovennævnte, hvis medlemmet søger, er indstillet til eller godkendt til offentlig helbredsbetinget førtidspension / invaliditetsydelse, henholdsvis søger, er indstillet til eller godkendt til ansættelse i fleksjob. For disse medlemmer etableres forsikringen uden ret til præmiefritagelse.

 
Hvis det enkelte medlem har søgt eller er indstillet til offentlig helbredsbetinget førtidspension/invaliditetsydelse, eller hvis vedkommende har søgt eller er indstillet til ansættelse i fleksjob, men sagen endnu ikke er færdigbehandlet, opsættes bedømmelsen, og forsikringen etableres uden ret til præmiefritagelse.
 
Gives der afslag på den offentlige pension henholdsvis ansættelse i fleksjob, kan bedømmelsen genoptages.

 
Ved tilmeldingen udsteder PFA Pension et forsikringsbevis til hvert enkelt gruppemedlem.

 
Indmeldelse - nuværende medlemmer
Medlemmer, der pr. 1. februar 1986 allerede var optaget i foreningen, er berettiget til at blive indmeldt i ordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende personer kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

 
Forsikringssum ved død
Afgår et medlem ved døden, udbetales en forsikringssum, der afhænger af gruppemedlemmets alder efter følgende skala:

486.000,00 kr. ved alder til og med 40 år.

403.694,00 kr. ved alder 41 år til og med 45 år.

302.770,00 kr. ved alder 46 år til og med 49 år

201.847,00 kr. ved alder 50 år til og med 59 år.

151.385,00 kr. ved alder 60 til det fyldte 67 år, hvor ordningen udløber.
 
UNDER REVISION

Forsikringssummen pristalsreguleres hver 1. januar.


 
Udbetaling af forsikringssum ved død
Dør medlemmet i forsikringstiden, udbetaler PFA Pension forsikringssummen til medlemmets nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle eller, hvis ægtefælle ikke efterlades, medlemmets livsarvinger (børn, børnebørn o.s.v.).
 
Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetalingen til medlemmets øvrige arvinger i henhold til testamente eller lov.

 
Indsættelse af begunstigede
Gruppemedlemmet har ret til at indsætte andre end de nævnte som begunstiget, f.eks. sin samlever. Blanket kan rekvireres i PFA Pension.

 
Anmeldelse af dødsfald
Afgår et medlem ved døden, skal foreningen anmelde dødsfaldet til PFA Pension sammen med oplysning om de efterladtes adresse.
 
PFA Pension retter derefter henvendelse til de efterladte for at fremskaffe de nødvendige papirer, så udbetalingen kan finde sted.

 
Præmiebetaling
Præmien til forsikringen betales af medlemmet selv sammen med kontingentet og afregnes af foreningen for samtlige medlemmer under ét.
Præmien skal ikke medregnes i det beløb, der må indbetales til kapitalforsikring/opsparing. Præmien er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

 
Bonusanvendelse
Præmien er fastsat ud fra gruppelivstariffen, der erfaringsmæssigt indeholder en sikkerhedsmargin. Derfor forventes et vist overskud (bonus).
Eventuel bonus udbetales kontant til foreningen. Bonus skal anvendes til fordel for de forsikrede. Bonus er ikke skattepligtigt for gruppemedlemmet.

 
Præmie
Præmien betales helårligt forud af foreningen og udgør i år 2020 kr. 500.

 
Afgiftsbestemmelser
Udbetaling af forsikringssummen vil ske uden skat, arbejdsmarkedsbidrag og afgift. Før udbetalingen skal PFA Pension tilbageholde eventuel boafgift.

 
Forsikringens ophør
Forsikringen ophører uden udbetaling den sidste dag i den måned, hvor gruppemedlemmet udmeldes af foreningen, eller den sidste dag i den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 67 år.

 
Dækningen ophører ligeledes, hvis gruppelivsaftalen opsiges af forsikringstageren eller PFA Pension.

 
Invaliditet
Hvis gruppemedlemmets erhvervsevne ved fratrædelse er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan den forsikringsdækning, der udbetales ved gruppemedlemmets død opretholdes uden præmiebetaling i indtil tre år.
 
Det er foreningen, som ansøger PFA Pension om præmiefritagelse. Ansøgning om præmiefritagelse skal rettes til PFA Pension senest to måneder efter fratrædelse.

 
Individuel forsikring
Ved udtrædelse af ordningen kan det enkelte gruppemedlem for egen regning tegne en individuel forsikring med højst det i gruppelivsordningen gældende beløb og med længst den varighed, som er gældende for gruppelivsordningen.
 
Anmodning om individuel forsikring skal rettes til PFA Pension senest to måneder efter udtrædelsen.

 
Opsigelse
PFA Pension og foreningen er berettiget til at opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Når aftalen er opsagt, bortfalder retten til at tegne individuel forsikring.

 
Forsikringsbetingelser
Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring kan rekvireres i PFA Pension.

 

Erhvervsudygtighedsforsikring kan du læse om her


 
Yderligere oplysninger fås hos:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 39 17 50 00 
 
Januar 2023