Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forretningsorden for ATO's forskningskonto (Svarer til vedtægtsgrundlaget for forskningskontoen) 


Som vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 2010 og opdateret 07.12.2015 med konsekvensrettelser som følge af navneændring besluttet på generalforsamling 19. september 2015.

 
1. Forskningskontoen udgøres af en adskilt del af ATOs midler, hvis anvendelse afgøres af et selvstændigt udvalg.
 
 
2. Kontoen har til formål at støtte forskning inden for følgende områder:
 
a) Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen.
 
b) Odontologisk sundhedstjenesteforskning, herunder
forskning, der sigter mod øget erkendelse indenfor diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier
forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau.
 
c) Tandplejepersonalets arbejdsmiljø.

Der kan ydes støtte såvel til dækning af direkte udgifter i forbindelse med gennemførelse og forberedelse af projekter/forsøgsvirksomhed, som til konsulenthjælp til planlægning heraf.

Der kan endvidere ydes rådgivning og i særlige tilfælde støtte til publicering.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til løn eller andre udgifter, der kan ligestilles med løndele.
 
 
3. Kontoens midler tilvejebringes gennem et årligt beløb fastsat af den ordinære generalforsamling, jfr. ATOs vedtægter § 19. Endvidere søges tilvejebragt midler gennem gaver fra firmaer, fonde etc.
De afsatte midler, bortset fra nødvendig kontantbeholdning, skal anbringes som indskud i bank eller sparekasse på konto eller i værdipapirer i depot lydende på navnet ATOs forskningskonto.
 
 
4. Udvalget til bestyrelse af forskningskontoen består af formand og fire medlemmer, hvoraf formanden og yderligere to medlemmer vælges af ATOs hovedbestyrelse, mens Københavns Tandlægeskole og Århus Tandlægeskole hver udpeger et medlem.
Funktionsperioden er tre år. Efter samlet nybesættelse af udvalget afgår efter lodtrækning, der ikke omfatter formanden, to medlemmer efter et års forløb og to medlemmer efter to års forløb. Genudpegning kan finde sted en gang. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges en suppleant for samme for den resterende del af vedkommendes funktionsperiode.
 
 
5. Udvalget aflægger overfor ATOs hovedbestyrelse regnskab for anvendelse af kontoens midler. Midler, der er bevilliget, men ikke forbrugt to år efter bevillingsdatoen, falder tilbage til ordinær drift i ATO.
ATOs direktør er forskningskontoens kasserer. Regnskabet underskrives af det samlede udvalg. Regnskabet indgår i ATOs regnskab og forelægges ATO's generalforsamling til godkendelse.
 
 
6. Ændringer i disse regler skal forelægges ATOs ordinære generalforsamling.
 
 
7. De nærmere regler for udvalgets arbejde fastlægges i en forretningsorden, der er godkendt af ATOs hovedbestyrelse.
 
 
Der tilkommer udvalgets medlemmer rejsegodtgørelse og diæter i overensstemmelse med de for ATO gældende regler. Udgifterne afholdes af kontoens egne midler.

Forretningsorden for udvalg til bestyrelse af Ansatte Tandlægers Organisations forskningskonto (Svarer til udvalgets arbejdsbeskrivelse eller kommissorium)​

 
 
1. Udvalget har følgende opgaver:
a) Udarbejde forslag til fremtidige forskningsopgaver, der ønskes støttet i henhold til forskningskontoens formål.
b) Behandle indkomne ansøgninger til forskningskontoen.
c) Udarbejde regnskab og forslag til budget.
d) Udarbejde en årlig opgørelse til ATOs medier over undersøgelser, til hvilke der er bevilget støtte fra forskningskontoen.
e) Rådgive vedrørende andre bevillingsmuligheder i forbindelse med forskning og forsøgsvirksomhed.
 
 
2. Udvalget indkalder hvert år i januar måned ansøgninger om støtte fra kontoen. Dette annonceres i ATOs medier samt evt. andre relevante medier.
 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om:
 
a) Forskningskontoens formål.
 
b) Hvilke områder, der især vil kunne støttes.
 
c) Ansøgningsfristen.
 
d) Den særlige ansøgningsblanket, som rekvireres i ATOs sekretariat.
 
 
3. Udvalget tildeler midler efter følgende kriterier:
 
a) Projektets relation til forskningskontoens formål.
 
b) Projektets videnskabelige kvalitet.
 
c) Projektets relation til indkaldelsens punkt 2b.
 
 
4. Udvalget kan sende en ansøgning til fagkyndig udtalelse.
 
 
5. Betingelsen for at modtage støtte er, at rapporten eller dele heraf skal publiceres i ATOs medier indenfor en tidsfrist fastsat af udvalget.
 
 
6. Udvalget kan i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tidsfrister ved et projekts gennemførelse og afslutning og fastsætte, at der skal aflægges interimsrapport og -regnskab vedrørende et igangværende projekt.
 
 
7. Udvalget kan behandle ansøgninger, der er modtaget udenfor de i opslaget angivne tidsfrister.
 
 
8. Udvalget afholder mindst ét årligt møde i forbindelse med uddeling af forskningskontoens midler. Derudover kan møder afholdes, når formanden eller to af de øvrige medlemmer ønsker det. Møder kan afholdes som telefonmøder.
 
 
9. Udvalget er beslutningsdygtigt, når tre medlemmer deltager. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der gælder almindelige regler for inhabilitet.
 
 
10. Udvalget kan indbyde særligt sagkyndige til deltagelse i dets møder, ligesom udvalget kan optage kontakt med inden- og udenlandske forskningsinstitutter og -organer.
 
 
11. Der udarbejdes referat over udvalgets møder. Senest to måneder efter mødets afholdelse skal referat foreligge godkendt af udvalgets medlemmer, hvorefter det fremsendes til ATO's hovedbestyrelse.
 
 
12. ATO stiller fornøden sekretariatsbistand til udvalgets rådighed.
 
 
Senest opdateret 07.12.2015 af Lars Holsaae med konsekvensrettelser som følge af navneændring besluttet på generalforsamling 19. september 2015.