Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regulativ for ATO's efteruddannelsesaktiviteter

 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2010 og konsekvensrettet i forbindelse med navneskiftet vedtaget september 2015.

Formål § 1.
ATO's efteruddannelsesaktiviteter skal medvirke til at sikre:
 
 
• at offentlig såvel som privat tandpleje er i stand til at tilbyde tandpleje af høj faglig kvalitet i overensstemmelse med de tekniske og økonomiske muligheder i samfundet.
 
• at den enkelte tandlæge:
a. Er fagligt velkvalificeret til at løse de nu kendte opgaver på tandplejeområdet
b. Har de ledelsesmæssige forudsætninger for at fungere som leder på det relevante niveau (fra teamleder til overtandlæge)
c. Er velkvalificeret og parat til at påtage sig og løse nye tandplejeopgaver
d. Er så bredt orienteret, at man på kvalificeret vis kan indgå i tværfagligt samarbejde
 
 
Struktur og kompetence
 
§ 2. Hovedbestyrelsen nedsætter kursusudvalg og ad hoc arbejdsgrupper til at forestå foreningens efteruddannelsesaktiviteter. Udpegning af medlemmer til kursusudvalg foretages af hovedbestyrelsen efter indstilling fra kursusudvalgene og lokalforeningerne. Medlemmerne udpeges for tre år ad gangen. Genudpegning kan finde sted 1 gang.
 
 
§ 3. Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens overordnede efteruddannelsespolitik og træffer efter indstilling fra kursusudvalgene beslutning om iværksættelse af efteruddannelsesaktiviteter. Foreningen kan samarbejde med tandlægeskolerne om efteruddannelse af tandlæger. Vilkårene for dette samarbejde kan aftales nærmere parterne imellem.
 
 
§ 4. Kursusudbuddet kan omfatte:
• Årligt landsdækkende kursus (EK) til faglig udvikling og skabelse af fælles identitet.
• Årligt kursus for tandplejens ledere.
• Specialiserede landsdækkende og lokale kurser.
 
 
§ 5. I forbindelse med fastlæggelse af den overordnede kursuspolitik kan hovedbestyrelsen indkalde et forum bestående af medlemmerne af kursusudvalgene og ad hoc grupper, repræsentanter fra hovedbestyrelsen, repræsentanter fra relevante udvalg i ATO samt medlemmer af ATO, der lokalt har arbejdet med efteruddannelsesaktiviteter. Dette forum kan indkaldes efter behov.
 
 
Økonomi og administration
§ 6. Efteruddannelsesaktiviteterne i ATO er et forretningsområde, der skal generere overskud til brug for udvikling af nye efteruddannelsestilbud samt til brug for foreningens virksomhed i øvrigt. Hovedbestyrelsen tager stilling til anvendelse af midlerne. Hovedbestyrelsen og foreningens sekretariat fastlægger budgetterne og deltagerafgiften for de enkelte kurser.
 
 
§ 7. Stk. 1. Deltagerafgiften på de enkelte kurser fastlægges således, at det enkelte kursus giver overskud. Ved fastlæggelsen af kursusafgiften tages udgangspunkt i følgende:
 
1. Kursusgivere honoreres sædvanligvis efter ATOs taksttabel, ligesom der ydes forplejning, ophold og rejsegodtgørelse. Kursusgiverne inviteres til at følge kursus på dagen for afholdelse af et indlæg.
 
2. Udgifter i forbindelse med kursusudvalgsarbejde godtgøres iflg. ATOs regler om godtgørelse af udgifter i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter.
 
 
Stk. 2. Kurserne administreres via foreningens sekretariat. Sekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for kursusudvalgene og ad hoc grupper og yder den service, som er forbundet hermed, herunder til produktion af program, annoncering i ATOs medier og udsendelse af kursusinvitationer.
 
 
Stk. 3. Kursusafgiften pr. deltager beregnes på baggrund af:
• De budgetterede, samlede faste udgifter
• Et administrationsgebyr på 30 procent af de budgetterede, samlede faste udgifter divideret med det budgetterede mindste antal kursusdeltagere.
• Budgettet for de samlede, faste udgifter for et kursus skal dække følgende:
• Planlægningsmøder,
• Foredragsholdere (transport, forplejning, overnatning, teknik, produktion af kursusmateriale m.v.)
• Kursusarrangører (transport, forplejning, overnatning m.v.)
• Evt. gæster (transport, forplejning, overnatning m.v.)
• Evt. andre udgifter (underholdning, bustransport o.lign.)
• Udgifterne på kursusstedet, d.v.s. fortæring, overnatning m.v. for kursisterne samt
• markedsføringsudgifter.
 
 
§ 8. Foreningens efteruddannelsesaktiviteter annonceres via ATO's medier efter følgende retningslinjer:
•  Kurser optages i 'Kursuskalenderen'. I den måned, kurset afholdes, meldes det i 'aktivitetskalenderen'.
• Under 'notits' kan kursets indhold uddybes, idet redaktionen for ATOs medier har mulighed for at foretage en redigering heri.
• Yderligere annoncering i ATO's medier betales på lige fod med øvrige annoncer.
• ATO's to-årskurser annonceres via ATO's medier. Udgifterne til dette dækkes af kursusafgifterne.
Kursussamarbejde med andre organisationer
 
§ 9. Kursusudvalgene og ad hoc grupper kan indstille til hovedbestyrelsen, at foreningen i samarbejde med andre organisationer etablerer kurser.
 
§ 10. Kursusdeltagere, der ikke er medlem af ATO, skal betale et tillæg på mindst 15 procent af kursusafgiften, med mindre der er indgået aftale med andre organisationer om særlige vilkår eller hovedbestyrelsen beslutter, at der skal ses bort fra dette ved det konkrete kursus.