Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regulativ for Ansatte Tandlægers Organisations konfliktfond

 
1. Formål:
Konfliktfondens formål er:
- At danne basis for den økonomiske sikkerhedsstillelse overfor AC i forbindelse med indgåelse af forhandlingsaftaler på det offentlige område
- At yde understøttelse og/eller lån til medlemmer, der omfattes af strejke eller lockout
- At dække omkostninger til ekstern bistand i tvister om medlemmers løn – og ansættelsesvilkår herunder arbejdsmiljøforhold
 
 
2. Hensættelser:
Konfliktfonden bestyres af ATO’s forretningsudvalg, der påser, at der hensættes midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger herom.
Hensættelsens størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter et kvartalsvist bidrag af 100 % kontingentet. Det kvartalsvise bidrag til hensættelsen fra det enkelte medlem svarer til det enkelte medlems kontingentsats. Hensættelsen for et medlem på 60 % kontingentsats udgør 60 % af det af generalforsamlingen fastlagte bidrag på 100 % kontingentsatsen, 25 % på 25 % kontingentsatsen osv.

 
3. Forbrug
I tilfælde af strejke eller lockout kan forretningsudvalget beslutte at udbetale understøttelse og/eller lån til de af konflikten omfattede medlemmer, såfremt de har været medlem af ATO i mindst 12 måneder. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfor f.eks. en tandlæge, der efter privat ansættelse tager ansættelse i den kommunale tandpleje.
Understøttelse henholdsvis lån beregnes efter principper fastsat for hver enkelt strejke eller lockout på grundlag af den af konflikten forårsagede nedgang i arbejdsindtægten, og kan ikke overstige denne indtægtsnedgang.
 
Forretningsudvalget fastsætter samtlige vilkår for understøttelse samt de lån, der tilbydes medlemmerne.
For medlemmer af ATO, der modtager understøttelse og/eller lån, kan forretningsudvalget beslutte at nedsætte dækningsgraden.
 
Aktive medlemmer, der opretholder et samtidigt medlemskab af den anden overenskomstbærende organisation, har pligt til at oplyse dette, da den samlede understøttelse og / eller lån, ikke kan overstige indtægtsnedgangen. Fordelingen af understøttelse og / eller lån aftales mellem de overenskomstbærende organisationer i forhold til de medlemmer, der måtte være medlemmer i flere overenskomstbærende organisationer.
 
 
Understøttelse reduceres med de indtægter, som medlemmet måtte oppebære ved arbejde, der helt eller delvis afløser det strejke eller lockout ramte arbejde.
 
Såfremt der ved afslutningen af en strejke eller lockout gives hel eller delvis løn for perioden med strejke eller lockout, skal den for meget udbetalte understøttelse tilbagebetales fonden.
De pligter, som efter dette regulativ påhviler medlemmer af ATO, der oppebærer understøttelse og/eller lån, gælder også i tilfælde hvor der i stedet for understøttelse og/eller lån direkte fra fonden ydes understøttelse og/eller lån fra en fælles fond eller fra tredjemand, for hvilken fondens midler tjener til sikkerhed.
 
Medlemmer der oppebærer ydelser fra konfliktfonden, er pligtig til af egen drift at underrette ATO om ændringer i forholdene, der vil kunne bevirke en nedsættelse af ydelserne.
Understøttelse og/eller lån udbetales efter ansøgning
Forretningsudvalget bevilliger endelig penge til dækning af eksterne omkostninger på grundlag af en af sekretariatet udarbejdet indstilling.
 
 
4. Regnskabsførelse
Fondens midler fremgår af en statuskonto i ATO’s regnskab med navnet konfliktfond. Af årsregnskabet skal årets hensættelser og forbrug fremgå.
 
 
5. Ændringer
Regulativets bestemmelser kan ændres ved GF beslutning efter samme regler som for vedtægtsændringer.
 
Vedtaget på ATO’s ekstraordinære generalforsamling 17. marts 2018
 
 
Senest opdateret 4. april 2018