Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Kontingentsatser

Hos ATO betaler du et foreningskontingent sammen med et mindre bidrag til ATO's medier - hjemmeside og nyhedsbreve* og en præmie til den obligatoriske gruppelivsordning i ATO.

Foreningskontingenterne er fastlagt som procentdele af 100 % kontingentet oprundet til nærmeste højere hele kronebeløb.
Dit samlede foreningskontingent afhænger af, hvilken kontingentgruppe du tilhører (se nedenfor).


Enkelte af vores lokalforeninger opkræver et årligt kontingent på mellem 100-300 kr. Det beløb vil blive lagt oven i dit foreningskontingent. Du kan se, hvilke lokalforeninger og beløb det drejer sig om længere nede på siden.

*Mediedelen er i modsætning til foreningens øvrige virksomhed momspligtig. 

Du kan også vælge at være medlem af IAPD (International Organisation of Paediatric Dentistry) gennem ATO. Vælger du at være medlem af IAPD betaler du et supplerende kontingent på 357 kr. om året. ​

Forsikringer
Som medlem af ATO bliver du omfattet af vores kollektive gruppelivsforsikring i PFA og betaler en præmie, der på grund af bonustilskrivning, er meget lav. - 125 kr. pr. kvartal. Præmien opkræves sammen med kontingentet. 
 

Som ansat på overenskomstvilkår efter den kommunale overenskomst, er du omfattet af en faginvaliditetsforsikring, der betales af det pensionsbidrag, din arbejdsgiver hver måned indbetaler til PFA. Fremover behøver du derfor ikke selv at tegne en dye erhvervsudygtighedsforsikring. Den vil være inkluderet i din pension.

Som privat ansat kan du blive omfattet af den arbejdsgiveradministrerede pensionsordning som ATO har aftalt med PFA. Ordningen indeholder erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet. Det forudsætter, at du får det indskrevet i din ansættelseskontrakt.

Erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet

Hvis du er i arbejde og kommer ud for sygdom eller ulykke, der fratager dig halvdelen af din erhvervsevne i alle erhverv, så vil du få en løbende udbetaling fra denne forsikring frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får din alderspension fra ordningen samt folkepension m.v. fra det offentlige.


 
Når du er studerende er medlemskab af ATO gratis.
Fra dag ét på studiet kan du blive gratis medlem hos ATO, du skal bare melde dig ind. Det gratis medlemsskab gælder under hele uddannelsen og til et år efter, at du bliver cand. odont. Herefter betaler du medlemskontingent som beskrevet nedenfor.

Er du nyuddannet? 

På generalforsamlingen i 2020 blev der vedtaget en kontingenttrappe for nye tandlæger. Den er gældende for alle, der er blevet tandlæger i 2020 og efterfølgende år, hvis du har været meldt ind i ATO allerede som tandlægestuderende dvs. inden du tog din sidste eksamen. 

I dit første år som færdig tandlæge får du medlemskabet i ATO helt gratis. 

Det kræver dog, at du har været medlem mens du studerede, dvs. inden du tog din sidste eksamen. Derefter får du nedsat kontingent:

1. år er du kontingentfri og betaler 0 kr. 

2. år: Du betaler 50 % af kontingentet, altså kun 1379 kr. i kontingent i kvartalet.

3. år: Du betaler 75 % af kontingentet, altså kun 2068 kr. i kontingent i kvartalet.

4. og følgende år betaler du 100 % kontingent, altså 2757 kr. i kvartalet. 

Ordningen har ikke virkning for tandlæger uddannet før 2020.


  
 
KONTINGENTSATSER 
 
100 % medlem​ 2757 kr.​ pr. kvartal
​85 % medlem 2344 kr.​ pr. kvartal
75 % medlem​
2068 kr. pr. kvartal
60 % medlem 1655 kr. pr. kvartal
​50 % medlem ​1379 kr. pr. kvartal
​25 % medlem 690 kr.​ pr. kvartal
​20 % medlem 552 kr.​ pr. kvartal
​15 % medlem 414 kr.​ pr. kvartal
​5 % medlem 138 kr.​ pr. kvartal
​IAPD ​357 kr. pr. kvartal
​Gruppeliv  125 kr.​ pr. kvartal
​Medier ekskl. moms 25 kr.​ pr. kvartal


  
KONTINGENTER I LOKALFORENINGER

 

Der skal kun betales kontingent i disse lokalforeninger:
 

Lokalforening Fyn og Trekantområdet: 200 kr. om året
Lokalforening Midt-Vest: 300 kr. om året
Lokalforening Nordjylland: 100 kr. om året 
Lokalforening Østjylland: 200 kr. om året

  
Husk at du får et årligt fradrag på 6000 kr. på dit fagforeningskontingent.
 

Hvem har hvilke kontingentsatser?​

100 % betales af aktive medlemmer, dog ikke nyuddannede, der har nedsat kontingent de første tre år efter deres uddannelse.
 
  
85 % betales af aktive medlemmer fra Norge eller Sverige, der arbejder i Danmark, og som samtidig har valgt at bevare et medlemskab af hjemlandets tandlægeforening. Dette medlemskab kan opretholdes for 15 % af hjemlandets tandlægeforenings kontingent.
 
75 % betales af aktive medlemmer i det tredje år af deres medlemskab (gælder for kandidater uddannet 2020 eller senere og som har været studentermedlemmer af ATO).


60 % betales af tandlæger, der er i gang med videreuddannelse i ortodonti på Aarhus eller Københavns Tandlægeskole. Tandlægen skal selv ansøge om kontingentnedsættelse.


50 % betales af aktive medlemmer i det andet år af deres medlemskab (gælder for kandidater uddannet 2020 eller senere og som har været studentermedlemmer af ATO)​.
 
25 % betales af aktive medlemmer, der er midlertidigt ude af erhverv f.eks. på grund af ledighed, orlov, fx barselsorlov, midlertidig beskæftigelse i udlandet og lignende samt for tandlæger, der efter pensionering bevarer en beskæftigelse på op til otte timer pr. uge, og som er bevilliget kontingentnedsættelse af hovedbestyrelsen efter ansøgning herom.
 
  
20 % betales af erhvervsaktive tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende uden for det odontologiske arbejdsområde samt tandlæger ansat på overenskomst med staten eller regionerne, på Grønland eller Færøerne, og hvor tandlægen har fravalgt individuel bistand til løn- og ansættelsesvilkår. Passive medlemmer er også personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.
 
 
15 % betales af danske tandlæger, der arbejder i Norge eller Sverige og som er aktive medlemmer af tandlægeforeningerne i disse lande, men samtidig har valgt at bevare medlemskabet af ATO. Kontingentet til tandlægeforeningerne i Norge og Sverige reduceres til 85 % af de respektive foreningers kontingent.
 
  
5 % betales af tilsluttede medlemmer. Tilsluttede medlemmer er tandlæger, der ikke længere er i erhverv som tandlæge eller andet, primært som følge af pensionering.
 
 
IAPD kontingent betales af dem, der gennem ATO indmelder sig i IAPD (International Association of Paediatric Dentistry). Kontingentet er et årskontingent.
 
  
Gruppeliv betales af alle aktive medlemmer indmeldt i ATO efter 1. oktober 1986 samt af dem, der er indmeldt før denne dato og som aktivt har meldt sig til ordningen.
  
 
ATO’s medier + moms betales af alle undtaget tilsluttede medlemmer. Det er en af revisionen foreslået udskillelse, der giver foreningen en lille økonomisk fordel ved at kunne trække del moms fra.​
  
 

Senest opdateret december 2021

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem