Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​​

TR-valg og​ vilkår

Om valg at TR, tidsforbrug, lønvilkår, beskyttelse ved opsigelse og TR-suppleant m.v. 

Valg af TR.
På offentlige arbejdspladser/institutioner kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe/medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst fem ansatte tandlæger.
 
Udgangspunktet er, at der skal være fem ansatte tandlæger, for at der kan vælges en tillidsrepræsentant.
 
Bemærk, at ledelsen kan tælles med i de fem personer, men at ledelsen ikke er valgbar. Ikke-medlemmer regnes også med blandt de fem ansatte.
 
Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte. Bemærk, at reglen om, at der skal være fem ansatte kan fraviges ved lokal aftale, således at hvis der er færre ansatte kan man alligevel godt anmelde en TR.
 
Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end en tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution.
 
Det bør man særligt overveje i forbindelse med sammenlægning af institutioner, hvor institutionen fortsat er placeret på forskellige geografiske lokaliteter.
 
Man kan stille op som TR, hvis man har haft mindst seks måneders ansættelse i kommunen/regionen. Denne regel kan ligeledes fraviges ved lokal aftale.
 
Der kan vælges en suppleant for hver tillidsrepræsentant.
ATO har ingen centrale bestemmelser om valgperioder for tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter. Lokalt kan man have indgået aftaler om bestemte valgperioder.
 
Som udgangspunkt kan alle deltage i afstemning om valg af TR/TR-suppleant – både medlemmer og ikke medlemmer af ATO.
 
Alle skal således gøres bekendt med valghandlingen, hvilket normalt sker ved en udsendelse af en meddelelse herom.
 
Man skal dog være medlem af ATO for at blive godkendt og anmeldt af ATO som TR/TR-suppleant.
 
 

Anmeldelse af TR
ATO anmelder skriftligt valget over for den pågældende kommune. Såfremt kommunen ønsker at gøre indsigelser mod valget, skal det ske inden 3 uger efter, at meddelelsen om valget er modtaget.

Det er kun de formelle forhold, som arbejdsgiveren kan gøre indsigelser imod.
 
 
TR's virksomhed
TR’s virksomhed fremgår af MED-håndbogen. Det er muligt lokalt at fravige disse aftaler, så tjek derfor hvordan aftalen er på din arbejdsplads.
 
Tidsforbrug
Hovedreglen er at du som TR skal have den nødvendige tid, for at du kan udføre dit arbejde som tillidsrepræsentant.
 
Det anbefales, at der indgås aftale om tidsforbruget. TR-gruppen har udarbejdet et skema til brug for registrering og beregning af tidsforbrug (kan kun åbnes, hvis du er logget på hjemmesiden).
 
Skemaet kan samtidigt med fordel anvendes til at få ideer til de opgaver, som man varetager.
 
 
Frikøb
Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på
 
1. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser,
 
2. udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og
 
3. deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunerne.
 
Du bliver ikke trukket i løn, men din arbejdsgiver bliver kompenseret via AKUT-midler, som bliver udbetalt af ATO til din arbejdsgiver.
 
Løn
Som tillidsrepræsentant er du også omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
 
En tillidsrepræsentant skal ikke lønmæssigt stilles ringere end andre ansatte og skal derfor have samme mulighed for at opnå tillæg, som hvis han/hun havde fuld mulighed for at fungere i sit sædvanlige job.
 
Ved OK08 blev det på det kommunale/regionale område gjort obligatorisk, at der skal forhandles et funktionstillæg til tillidsrepræsentanten. Tillæggets størrelse forhandles lokalt.
 
 
TR-beskyttelse
En eventuel afskedigelse skal begrundes i ”tvingende årsager”.
 
Det betyder efter arbejdsretlig praksis, at tillidsrepræsentanten er den, der skal afskediges ”sidst blandt ligemænd” i forbindelse med uansøgt afsked.
 
Derudover er der en særlig afskedigelsesprocedure og særlige opsigelsesvarsler.

Kort fortalt skal en arbejdsgiver, der ønsker at afskedige en tillidsrepræsentant, forinden forhandle med ATO, hvilket indebærer opsættende virkning, hvilket igen betyder, at opsigelse først kan gives, når forhandlingen har været afholdt.

Opsigelsesvarslet er TR's individuelle opsigelsesvarsel + tre måneder.
 
Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant ske med et opsigelsesvarsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet
af, dog mindst seks måneder.
 
 
TR-suppleant
Som TR-suppleant er du i vidt omfang omfattet af de samme regler som din tillidsrepræsentant.
 
ATO opfordrer til, at der vælges en TR-suppleant, og at der mellem TR og suppleanten etableres et tæt samarbejde, så TR-suppleanten kan tage over, såfremt tillidsrepræsentanten skulle få forfald.
I kommuner indtræder suppleanten først i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter, når tillidsrepræsentanten er fraværende.
 
Suppleanten kan efter aftale med ledelsen få fri til at deltage i kurser m.v. Suppleanten er omfattet af TR-beskyttelsesreglerne.
 
Der kan indgås lokale aftaler som udvider suppleantens rettigheder, så TR og suppleant arbejder på lige fod. 

Juli 2020